Buurtsportcoaches spelen grote rol bij realisatie ambities Nationaal Sportakkoord

Beleid Redactie

Uit onderzoek blijkt dat in nagenoeg alle deelthema’s van het Nationaal Sportakkoord buurtsportcoaches worden ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Op dit moment leveren de buurtsportcoaches door middel van hun activiteiten en werkzaamheden de grootste bijdrage aan het deelthema ‘Inclusief sporten en bewegen’ (in 95% van de gemeenten), ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ (92%) en ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ (87%).

Buurtsportcoaches, maar ook combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches maken onderdeel uit van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Hij of zij stimuleert sporten, bewegen en/of deelnemen aan cultuur en verbindt verschillende sectoren. Een buurtcoach kan in dienst zijn bij de gemeente, maar kan ook elders ondergebracht worden. In de praktijk is de combinatiefunctionaris vanuit de rol van verbinder vaak nauw bij meerdere organisaties betrokken.

Het Mulier Instituut uit Utrecht deed een peiling onder gemeenteambtenaren van alle gemeenten die meedoen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties, het panel van buurtsport- en cultuurcoaches en het panel van werkgevers van deze coaches. Deze peilingen zijn in het najaar van 2019 door het Mulier Instituut uitgezet met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ door partijen binnen en buiten de sport ondertekend. Het merendeel van de buurtsportcoaches (85%) en werkgevers (96%) geeft aan dat er naast het Nationaal Sportakkoord een lokaal sportakkoord is of wordt gesloten in hun gemeente. Een groot deel van de buurtsportcoaches (66%) is betrokken bij het sluiten van het lokale sportakkoord.

Andere belangrijke bevindingen uit de peilingen zijn:

– Binnen het deelthema ‘Inclusief sporten en bewegen’ bestaan de werkzaamheden van de buurtsportcoach voor het grootste deel uit sportstimulering van minder actieve/kwetsbare groepen en het vergroten van de toegankelijkheid bij sportverenigingen.

– Binnen het deelthema ‘Van jongs af aan vaardig’ richten de werkzaamheden van de buurtsportcoaches zich op het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs, het organiseren en aanbieden van multisport activiteiten en het stimuleren van aandacht voor de brede ontwikkeling beweegvaardigheid bij aanbieders en trainers.

– Binnen het deelthema ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ worden de buurtsportcoaches het meest ingezet op verenigingsondersteuning, het verbeteren van de lokale samenwerking en het ontwikkelen van sportaanbod.

– Binnen het deelthema ‘Positieve sportcultuur’ richten de werkzaamheden van de buurtsportcoaches zich het meest op scholing/cursus/opleiding van trainers en coaches

Lees hier het gehele onderzoeksverslag.