Circa 293 buurtsportcoaches werkzaam in provincie Utrecht

Beleid Redactie

Uit recent onderzoek van het Utrechtse sociaalwetenschappelijk Mulier sportonderzoeksinstituut blijkt dat er in Nederland circa 3.400 fte buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches gerealiseerd is, verdeeld over 98% van de Nederlandse gemeenten. In bijna elke gemeente worden meerdere fte ingezet met als doel Nederlanders te motiveren voor deelname aan sport en/of cultuur.

Een fte staat voor voltijdsequivalent, waarbij één fte overeenkomt met een voltijdse werkweek van één werknemer. Een werknemer die een contract voor vier dagen per week heeft, staat bij een werkgever bijvoorbeeld geregistreerd met 0.8 fte.

In totaal gaat het om 5.800 personen die vanuit deze Brede Regeling Combinatiefuncties werkzaam zijn in Nederland. Zij bereiken per fte ongeveer 700 deelnemers aan sport en cultuur. Het gaat hierbij om mensen die aanwezig waren bij de activiteiten die door de functionarissen zijn geïnitieerd of gegeven. Op basis van de optelsom die het Mulier Instituut maakte, lijken in totaal ongeveer 1,7 miljoen ‘unieke’ deelnemers bereikt te zijn, waarbij opgemerkt wordt dat niet alle deelnemende gemeenten deze vraag goed kon beantwoorden en het daadwerkelijke aantal naar verwachting hoger zal uitvallen. Het RIVM berekende dat de totale rijksbijdrage voor buurtfunctionarissen in 2019 op zo’n 73 miljoen euro uit komt.

 

Provincie Utrecht

Van de meeste Utrechtse gemeenten zijn via de RIVM gegevens over 2019 bekend. Daaruit valt op te maken dat er 292,95 fte buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches zijn gehonoreerd. Onderstaande gemeenten hebben besteden per 1000 inwoners een gemiddeld bedrag van EUR 4.202 aan de functionarissen. Dat ligt iets onder het landelijk gemiddelde van EUR 4.334. De provincie houdt gelijke tred met het landelijk gemiddelde van fte per 1000 inwoners.

Gemeenten in provincie Utrecht Aantal fte fte per 1000 inwoners (aantal) Bedrag per 1000 inwoners (EUR)
Amersfoort 39,23 0,25 5.055
Baarn 5,13 0,21 4.168
Bunnik 2,24 0,15 2.944
Bunschoten 4,9 0,23 4.606
De Bilt                6,16 0,14 2.876
De Ronde Venen 10,28 0,24 4.711
Eemnes 2,22 0,24 4.868
Houten 12,96 0,26 5.226
IJsselstein 7,68 0,22 4.478
Leusden 7,19 0,24 4.829
Lopik 2,68 0,19 3.720
Montfoort 3,49 0,25 5.032
Nieuwegein 14,37 0,23 4.602
Oudewater 0,97 0,10 1.906
Rhenen 2,94 0,15 2.965
Scherpenzeel 1,5 0,15 3.073
Soest 9,87 0,21 4.284
Stichtse Vecht 15,57 0,24 4.825
Utrecht 73,14 0,21 4.209
Utrechtse Heuvelrug 11,68 0,24 4.735
Veenendaal 9,78 0,15 3.012
Vijfheerenlanden 13,39
Wijk bij Duurstede 5,09 0,21 4.300
Woerden 11,58 0,22 4.472
Woudenberg 3,43 0,26 5.264
Zeist 15,48 0,24 4.887

BRON: RIVM 2019

 

 

Aanleiding

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk functionarissen inzetten die sport of cultuur combineren met ten minste één andere sector zoals onderwijs, zorg, welzijn of het bedrijfsleven. Het doel van deze landelijke regelingen is Nederlanders te motiveren voor deelname aan sport en/of cultuur, waarbij de focus tot 2011 lag op ‘Jongeren tot 18 jaar’. In de zes jaar daarna werden 2900 fte gerealiseerd om een brede impuls aan ‘De buurt’ te geven. Vanaf 1 januari 2019 is de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) van kracht. Functionarissen met termen als buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches (andere termen komen lokaal ook voor) werken aan het mogelijk maken van een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten voor iedereen. Zoals afgesproken in de Bestuurlijke Afspraken BRC doen zij dit onder andere door lokale verbindingen tussen verschillende sectoren tot stand te brengen en uit te bouwen en door sport- en cultuuraanbieders duurzaam te versterken. Hiermee zijn de functionarissen een instrument dat in nagenoeg alle deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord wordt ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Sinds het begin van dit jaar ligt de focus van de geplande 3665 fte op ‘Inclusiviteit’. Deze brede focus is met opzet gekozen omdat het gemeenten de ruimte biedt om de functionarissen in te zetten zoals zij dat noodzakelijk achten.

 

Sport en bewegen

Vanuit de hoofdsector sport en bewegen wordt bijna altijd de verbinding gezocht met het onderwijs. Functionarissen die actief zijn in het onderwijs hebben daar verschillende taken: ze organiseren het gemeentelijke sportaanbod, begeleiden activiteiten en verwijzen leerlingen naar sportaanbod. In meer dan de helft van de gemeenten (55%) worden vanuit de sector sport en bewegen functionarissen op scholen ingezet voor het zelfstandig geven van les, bijvoorbeeld als vakleerkracht bewegingsonderwijs. In totaal worden 1160 personen als vakleerkracht bewegingsonderwijs ingezet.

De functionarissen sport worden betaald met een rijksbijdrage in combinatie met lokale cofinanciering. Gemiddeld draagt het Rijk 40 procent bij en cofinancieren de gemeenten 42 procent. Het overige deel van de financiering wordt bijgedragen door andere (lokale) organisaties.

Bij elkaar opgeteld is 993 fte werkzaam bij (semi)overheidsorganisaties zoals de gemeente, het sportbedrijf of het provinciaal sportservicebureau. Daarnaast is 137 fte (4%) niet in loondienst, maar wordt ingehuurd als zzp’er.

In de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 valt ook te lezen dat de deelnemende gemeenten verwachten aan het einde van het jaar in totaal 3.578 fte gerealiseerd te hebben. Ongeveer een kwart van de gemeenten (23%) geeft aan de norm op 31 december niet te halen, het gaat hierbij om 89 fte.

 

Conclusies

Enkele andere uitkomsten uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019:

  • 834 fte aan functionarissen is in 344 gemeenten werkzaam vanuit de sector sport en bewegen. Vanuit de sector kunst en cultuur wordt 566 fte aan functionarissen in 281 gemeenten ingezet.
  • In 55 procent van de gemeenten waarin vanuit de sector sport en bewegen functionarissen in het onderwijs worden ingezet, hebben de functionarissen de taak om zelfstandig les te geven. In totaal worden 1160 personen als vakleerkracht bewegingsonderwijs ingezet. Vanuit de sector kunst en cultuur hebben in 34 procent van de gemeenten functionarissen de taak om op scholen zelfstandig les te geven. Het gaat hierbij om 420 personen die als vakleerkracht kunst en cultuur werkzaam zijn.
  • Functionarissen worden vooral ingezet op de doelgroepen kinderen (89%), jongeren (79%), ouderen (78%) en personen met een beperking (74%). Qua omvang is de inzet veruit het grootst voor kinderen van 0 tot 12 jaar (1.598 fte).
  • Op 1 september 2019 zijn 3.263 fte functionarissen in (loon)dienst (96%). Het merendeel is aangesteld bij niet-commerciële organisaties in de sectoren sport, welzijn en cultuur. 137 fte (4%) werkt niet in loondienst, maar wordt ingehuurd als zzp’er.
  • De meeste functionarissen worden ingezet op hbo 5-niveau. Functionarissen die vanuit de sector kunst en cultuur werkzaam zijn, werken relatief vaker op het functieniveau hbo-5 dan functionarissen vanuit de sector sport en bewegen.

 

 

Stimuleringsprijs Buurtsportcoach van het jaar

UTRECHT – Tot 28 oktober kon op de website van WIJ buurtsportcoaches een nominatie gedaan worden voor een buurtsportcoach. Uit de lijst van 73 genomineerden maakt het bestuur van Wij buurtsportcoaches vervolgens een short-list welke werd voorgelegd aan een landelijke jury, bestaande uit André de Jeu (directeur Vereniging Sport & Gemeenten), Bert van Oostveen (directeur Kenniscentrum Sport), Anneke van Zanen (voorzitter NOC*NSF) en Marc Elffers (directeur Werkgevers in de Sport). Deze landelijke jury koos drie kandidaten die kans maken op de stimuleringsprijsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar’. De drie genomineerden zijn bekend en komen dit jaar niet uit de provincie Utrecht. Eén van de drie buurtsportcoaches zal op 12 december worden uitgeroepen tot ‘Buurtsportcoach van het jaar’ tijdens de Landelijke Kennisdag van Wij Buurtsportcoaches. Hij of zij krijgt een aandenken en een geldprijs van 1500 euro, die bedoeld is om te investeren in persoonlijke ontwikkeling en/of opleiding, mits het ten goede komt aan het werk als buurtsportcoach.