Een blik op sport teruggebracht tot euro’s

Beleid Redactie

Jaarlijks geeft de overheid ongeveer 1,4 miljard euro uit aan sport, dat is exclusief het bewegingsonderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de landelijke overheid goed is voor ongeveer 10 procent van de overheidsuitgaven gerelateerd aan topsport, beleidsprogramma’s voor de sportsector, kennis en innovatie. Ongeveer 1 procent van de overheidsuitgaven komt voor rekening van de provinciale overheid.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het grootste aandeel van de overheidsuitgaven aan sport. Ongeveer 90 procent van de overheidsuitgaven, overeenkomend met 1,2 miljard euro, is afkomstig van gemeenten. Dit geld wordt besteed vanuit de vrij beschikbare middelen in een gemeente en is niet gekoppeld aan een wettelijke taakstelling op sport. Al eerder merkten we op dat dat betekent dat het de provincie of gemeenten vrij staat sport op de agenda te plaatsen, maar het er ook weer van af te halen als een politieke of maatschappelijke ontwikkeling daartoe noopt.

 

Programmabegroting

Op 24 september 2019 bracht het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht de programmabegroting 2020 inclusief meerjarenbegroting 2021 tot en met 2023 naar buiten, wat een (eerste) uitwerking was van het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’. In de programmabegroting 2020 geeft het College aan wat ze willen bereiken, wat daarvoor gedaan zal worden en welke middelen daarvoor nodig zijn. Zo zal in 2020 ruim 50 miljoen euro uitgetrokken worden voor energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit, OV, fietsgebruik, economie, cultuur en erfgoed en het tegengaan van bodemdaling.

De begroting werd op 27 september voorgelegd aan de Provinciale Staten. In de totale begroting gaat ruim 500 miljoen euro om.

 

Sport

Ook sport heeft een concrete post gekregen in de begroting, zie bijgaande illustraties, waaruit op te maken valt dat voor komend jaar (2020) incidenteel 25.000 euro en structureel 38.000 euro uit gegeven zal worden aan de ontwikkeling van een provinciaal sportbeleid.

De provincie stelt zichzelf tot doel om aan het eind van 2020 een actieplan op het gebied van sport te hebben opgesteld: In 2020 doen wij onderzoek naar de huidige stand van zaken en behoeftes en kansen verkennen om te komen tot een actieplan. Ook hier wordt geld voor uitgetrokken.

Over een jaar zal dus pas duidelijk worden wat de provincie wil bereiken met het sportbeleid en hoe de ambitie ‘We gaan met gemeenten in gesprek over een provinciaal sportakkoord gericht op sport in de openbare ruimte, duurzame accommodaties en inclusieve sport voor alle inwoners van de provincie Utrecht’ concreet wordt ingevuld.

De hele begroting is in te zien op https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/financien/begroting/

 

Vuelta

In de programmabegroting is tenslotte nog speciale aandacht voor de Vuelta. In augustus 2020 ontvangt de provincie Utrecht, in samenwerking met vier publieke partners, immers de start van de Vuelta Holanda. 2020 staat dan ook in het teken van de voorbereiding en uitvoering van dit evenement. De provincie wil bijdragen aan de profilering van de regio door het mee organiseren van de start van de Vuelta in 2020 als maatschappelijk evenement, met duurzaamheid en gezond leven als belangrijke invalshoeken.

Tijdens de Vuelta 2019 zette burgemeester Jan van Zanen in Alicante zijn krabbel onder de contracten, wetende dat de organisatie nog vijf à zes ton tekortkwam. Lang daarvoor had verantwoordelijk wethouder Klaas Verschuure er al melding van gemaakt in een raadbrief. Pim van Esschoten becijferde eerder dat alles bij elkaar La Vuelta Holanda zo’n 14.9 miljoen euro zal gaan kosten. De overheid betaalt daarvan 8.9 miljoen (gemeente en provincie Utrecht ieder 2.1 miljoen, provincie Noord-Brabant en Den Bosch en Breda 2.2 en het ministerie van VWS 2.5) en het aandeel van het bedrijfsleven staat nu nog op 5.4, maar dat zou 6 miljoen moeten zijn.

Terug naar de programmabegroting voor 2020, waar helemaal verstopt op pagina 223 onder het kopje ‘Hogere economische lasten’ een nieuwe kostenpost staat opgenomen: € 0,9 mln. hogere lasten evenementenbudget (Vuelta). Het staat er echt. Zouden dat de tonnen zijn die de organisatie nog tekortkomt? We gaan het zien, want niemand zit te wachten op een naheffing van de ASO zoals die verstuurd werd na de Grand Départ van de Tour de France in 2015. Dat geld kan op een veel betere manier gebruikt worden voor de sport in de provincie Utrecht.

 

Dit artikel maakt onderdeel uit van een nieuwe reeks artikelen over sportbeleid in de provincie Utrecht, zoals samen gebracht in de bijlage van de papieren Utrechtse Sportkrant van 4 oktober 2019.