Fusie Geinoord en Vreeswijk lijkt van de baan

Voetbal Redactie

Voetballers uit Nieuwegein keken er al jaren reikhalzend naar uit. De op handen zijnde fusie tussen vv Geinoord en VSV Vreeswijk aan het te realiseren multifunctioneel sportpark Parkhout -Zandveld was nagenoeg rond. In april 2020 zouden de laatste puntjes op de i gezet worden. Gisterenavond, 7 mei, gooide een raadsvergadering echter roet in het eten.

De intentieverklaring om samen te gaan werken werd in 2017 met een handtekening van beide voorzitters en de Nieuwegeinse wethouder Sport bekrachtigd. Daar waren al enkele jaren overleg en plannen maken aan vooraf gegaan. Tijdens de raadsvergadering  gisteren bleken de raad en sportverenigingen toch niet op één lijn te zitten en voelden de verenigingen zich voor het blok gezet. In een gezamenlijke verklaring laten zij weten: ‘De reden dat wij niet zullen inspreken ligt in het feit dat wij met de stuurgroep een voorstel hadden gemaakt waar alle partijen consensus over hadden. Het resultaat van zeven jaar intensief overleg een gedeeltelijke realisatie van het project RPZ (aanleg kunstgrasveld, aanleg parkeerterrein, architect met tekeningen, etc.) Als verenigingen hadden wij alle vertrouwen in een positieve uitkomst. Toch heeft het college van B&W gemeend om dit voorstel te veranderen, zonder overleg met de betrokkenen. In het raadsvoorstel (…) lijkt het nu of er consensus is over het voorliggende voorstel. Dit is bezijden de waarheid! De garantie voor het vierde kunstgrasveld is eruit gehaald en veranderd in “een gezamenlijk zoeken naar een oplossing” (…). Op 17 April 2020 hebben de verenigingen een notitie aan het college van B&W en de raad gestuurd met de motivatie voor het vierde kunstgrasveld. Wat ons betreft is deze notitie helder en duidelijk met als conclusie dat de verenigingen niet gaan fuseren als er geen garantie komt zoals overeengekomen in het consensus besluit van de stuurgroep.’

De gemeente stelt: ‘Na het raadsbesluit zijn in 2017 een fietspad en een parkeerterrein bij het clubhuis van SV Geinoord aangelegd. In 2017 en 2018 is in overleg met de voetbalverenigingen SV Geinoord en VSV Vreeswijk een Programma van Eisen en schetsontwerp voor de gezamenlijke accommodatie uitgewerkt en is een voorstel gemaakt voor de realisatie van de velden. Bij de uitwerking bleek dat de kosten dermate gestegen waren, dat een heroverweging van de plannen terecht zou zijn. Om deze reden hebben wij met de voetbalverenigingen afgesproken om alternatieven te onderzoeken.

Middels een brief op 10 januari 2019 (2019-009) bent u op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling, waarna is afgesproken om in overleg met de voetbalverenigingen mogelijke varianten voor een gezamenlijke accommodatie te onderzoeken. Wij hebben u op de Avond van de raad op 10 oktober 2019 geïnformeerd over het proces en meerdere varianten die aansluiten bij de inhoudelijke ambities uit het eerdere raadsbesluit toegelicht. U heeft vervolgens de presentatie met alle varianten ontvangen. Tijdens de Avond van de raad is gevraagd om naast een variant waarbij de inhoudelijke ambitie leidend is:

– aan te geven welke autonome kostenontwikkeling daarbij speelt;

– te onderzoeken welke besparingen daarbij mogelijk zijn;

– één of meerdere alternatieven te presenteren waarbij financiën leidend zijn.’

De gemeente stelt dat hun voorstel leidt tot een ‘aantrekkelijk, toekomstbestendig sportpark voor Nieuwegein Zuid, waarin ruimte is voor sportverenigingen, maatschappelijke instellingen, scholen en inwoners om te sporten en te bewegen. Het leidt tot een verbetering van de sportfaciliteiten op het Sportpark, draagt bij aan een gezonde toekomst voor de hockey- en voetbalverenigingen en zorgt voor doorstroming op de woningmarkt door realisatie van zorgappartementen op de Wiersdijk en woningen in het hogere segment in Rijnhuizen Noord.’