Grote bereidheid sportverenigingen om mensen met beperking welkom te heten

Onderzoek Redactie

Ongeveer drie kwart van de sportverenigingen is bereid en ziet mogelijkheden om (meer) mensen met een beperking deel te laten nemen in de vereniging. Er zijn wel verschillen te merken per specifieke beperking. Dit blijkt uit een peiling van het MI Verenigingspanel dat in de zomer van 2020 gehouden is in het kader van een verdiepende monitor naar inclusief sporten en bewegen van het Mulier Instituut. 

Met subsidie van het ministerie van VWS voert het Mulier Instituut deze monitor uit. De vragenlijst is ingevuld door 453 verenigingen. Daaruit blijkt dat 26 procent van de verenigingen bereid is mensen met psychische problemen deel te laten nemen en 56 procent is bereid mensen met een auditieve beperking deel te laten nemen.

Andere belangrijke bevindingen uit deze peiling zijn:

  • 68 procent van de sportverenigingen geeft in 2020 aan dat zij al één of meer leden met een beperking heeft. Dit is een stijging ten opzichte van 2018.
  • Bij 90 procent van de verenigingen met leden met een beperking doen de leden met een beperking mee in het reguliere sportaanbod. 19 procent van de verenigingen met leden met een beperking heeft aparte teams of trainingsgroepen voor leden met een beperking. Dit hebben zij in ongeveer de helft van de gevallen voor leden met een verstandelijke of motorische beperking  en minder vaak voor leden met een auditieve beperking (9%) of psychische problemen (4%). Bij 10 procent komen beide soorten aanbod voor.
  • Het merendeel van de verenigingen met leden met een beperking heeft geen specifiek kader of ondersteuning van begeleiders voor mensen met een beperking (80%).
  • Belemmeringen om (meer) leden met een beperking in de vereniging welkom te heten zijn voor sportverenigingen het ontbreken van belangstelling of vraag vanuit de doelgroep en te weinig (gekwalificeerde) trainers of begeleiders.

 

In de zomer van 2020 is een vragenlijst uitgezet onder het Verenigingspanel van het Mulier Instituut. Door de samenstelling van het panel en de weging van de respons op grootte van de vereniging en type sport zouden de uitkomsten representatief zijn voor de sportverenigingen in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een verdiepende  monitor naar inclusief sporten en bewegen die het Mulier Instituut met subsidie van VWS uitvoert naar vijf verschillende  bevolkingsgroepen, waaronder mensen met een beperking of chronische aandoening.