Nieuwe subsidie open voor ontwikkeling sportief talent

Beleid Redactie

De gemeente Utrecht omarmt sportief talent en ondersteunt sporttalenten om het maximale uit zichzelf te halen. Met de nieuwe subsidie Talentontwikkeling wordt een extra impuls gegeven aan een optimaal (top)sportklimaat - met een centrale rol voor de (top)sportverenigingen en talentenprogramma’s. Utrecht talentenstad, dat is hierin het uitgangspunt. De stad waarin topsport en breedtesport elkaar optimaal aanvullen en versterken en waarin sportieve en maatschappelijke ambities hand in hand gaan.

De gemeente acht het van belang om te investeren in de basisbehoefte van sterke talentenprogramma’s, zodat kundige coaches en accommodatie kosten gedragen kunnen worden. Ook voorziet de gemeente in duurzame, toegankelijke en betaalbare talentenprogramma’s, zodat zoveel mogelijk Utrechtse kinderen en jongeren de kans krijgen om hun sporttalent te ontwikkelen.

Om dit te ondersteunen kunnen sportorganisaties die zich bezighouden met het ontwikkelen van sportief talent aanspraak maken op de subsidie Talentontwikkeling.

De subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging, stichting of sportbond, gericht op talentvolle sporters tussen 11 en 18 jaar uit Utrecht en omgeving en/of talentvolle sporters die zijn aangesloten bij een talentprogramma van de bond. De activiteiten uit dit programma zijn gericht op het ondersteunen en begeleiden van sporters, naar nationaal topsportniveau of hoger. Bovendien vinden de activiteiten plaats binnen de Utrechtse gemeentegrenzen. In aanmerking komen enkel de erkende opleidingsprogramma’s van sportbond(en) en/of als het programma valt binnen de focus van NOC*NSF.

De subsidie talentontwikkeling kan worden aangevraagd voor de periode van 2021 tot 2024. Een activiteitenplan – met hierin omschrijving activiteit(en), doelgroep, doelen, verwachte impact, beoogd aantal deelnemers, samenwerkingspartners – vormt de basis van de aanvraag. Teven is van belang dat wordt omschreven wat de duurzaamheid van het talentenprogramma in de komende vier jaar zal zijn, inclusief de aandacht voor kaderontwikkeling en veilig sportklimaat. De aanvraag dient verder te worden voorzien van een sluitende begroting met een duidelijke toelichting. Ten minste 70 procent van de begroting van het programma is afkomstig uit andere inkomstenbronnen, zoals landelijke of provinciale bijdragen, deelnemersbijdragen of sponsoring. Cofinanciering van de bond en/of NOC*NSF is een voorwaarde en dient minimaal gelijk te zijn aan de gevraagde bijdrage bij de gemeente. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 30 procent van de begroting van de activiteiten met een maximum van € 10.000 per jaar.

De aanvraag moet voor 1 mei 2021 worden ingediend via het digitale loket van de gemeente Utrecht. Zie: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/subsidiehulp/sport/