Omzetderving sportsector loopt op naar 1,5 miljard euro

Onderzoek Redactie

Het Utrechtse Mulier Instituut heeft becijferd dat de Nederlandse sportsector tot 1 augustus 2020 als gevolg van de coronamaatregelen een omzetderving van een geschatte anderhalf miljard euro zal hebben. Voor ongeveer een derde van dat bedrag kunnen kosten worden bespaard en nog eens een derde wordt gecompenseerd met steunmaatregelen van de overheid. De resterende schade zal moeten worden opgevangen door de inzet van reserves en onttrekkingen van het eigen vermogen van sportorganisaties en sportbedrijven.

De daadwerkelijke omzetderving en schade voor de sport als gevolg van de coronacrisis over heel 2020 zal nog hoger zijn, doordat de coronamaatregelen deels nog blijven gelden na 1 juli 2020, en vanwege gevolgschade. De rapportage, in opdracht van het ministerie van VWS, is één van de eerste activiteiten vanuit het nieuw opgerichte Kennisconsortium Sport en corona. In de monitor worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF).

 

Utrechtse sportverenigingen

Uit een eerdere korte rondgang van deze krant bij enkele sportverenigingen kwam naar voren dat verenigingen en clubs een (zware) dobber hebben aan de gevolgen van de coronacrisis, maar vooralsnog niet verwachten de deuren te moeten sluiten.


Hoe gaat het bij jouw club?
Deel je ervaring.

Verwacht jullie club de financiële 'coronaschade' te kunnen dragen?

Laden ... Laden ...


 

Financiële schade

Enkele belangrijke uitkomsten van het rapport zijn:

– De uiteindelijke schade van de coronamaatregelen op de sportsector wordt geschat op 0,4 tot 0,6 miljard euro tot 1 augustus 2020. Dit bedrag is een (in)schatting op basis van de beschikbare kennis eind juni 2020.

– De totale inkomstenderving voor de sportsector tot 1 augustus wordt geschat op ruim 1,5 miljard euro. De inkomstenderving is groter, acuter en directer bij sportondernemers en evenementenorganisatoren, maar ook verenigingen, bonden en het betaald voetbal worden hard getroffen door de coronamaatregelen.

– De kostenbesparing binnen de sportsector bedraagt naar schatting 423 tot 556 miljoen euro. Vanwege doorlopende lasten zijn de mogelijkheden tot kostenbesparing het kleinst bij sportondernemers met een eigen accommodatie en vast personeel in dienst, bij eredivisieclubs en grote sportverenigingen met eigen accommodaties.

– Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de generieke steunmaatregelen die de Rijksoverheid heeft getroffen (TOGS, NOW, Tozo) en van specifieke steunmaatregelen zoals de extra steun voor verenigingen met een eigen accommodatie en kwijtschelding van de huurpenningen (Steunpakket VWS). De eerste inschatting is dat de steunmaatregelen slechts een deel van de schade compenseren. De reeds verstrekte steunmaatregelen zijn naar schatting goed voor zo’n 399 tot 470 miljoen euro.

– De sport- en beweegdeelname van Nederlanders is tijdens de duur van de coronamaatregelen afgenomen. Met name kwetsbare groepen zijn hard geraakt en er zijn opvallende verschillen naar leeftijd waarneembaar. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben in april een enorme terugval in sport- en beweegactiviteit laten zien (50%), veel meer dan kinderen in de middelbare schoolleeftijd (15%).

 

Kennisconsortium Sport en corona
Deze rapportage, uitgevoerd door het Mulier Instituut, is de eerste overzichtsstudie in een serie monitors vanuit het nieuw opgerichte kennisconsortium Sport en corona. In dit consortium hebben het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen op verzoek van de uitvoeringsalliantie van het Nationaal Sportakkoord (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) hun krachten gebundeld. Met als belangrijkste opdracht voor het Mulier Instituut om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sport te monitoren. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het platform www.sportencorona.nl ontwikkeld om de beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen. Daarnaast inventariseert het Kenniscentrum Sport & Bewegen welke vragen en problemen er leven binnen de sportsector en voorzien zij de sector van praktische instrumenten en advies om de kennis  toe te passen binnen beleid en praktijk.