Sportakkoord Utrecht om sport voor iedereen mogelijk maken

Beleid Redactie

De gemeente Utrecht, het plaatselijke bedrijfsleven, maatschappelijke partners in de wijken en de lokale sportclubs sluiten een zogeheten Sportakkoord voor de komende 2,5 jaar. Het uitgangspunt van het akkoord, dat vrijdag 5 juli door de betrokken partijen ondertekend zal worden, is dat sport en bewegen voor iedereen in de stad Utrecht mogelijk moet worden gemaakt.

Het Utrechts Sportakkoord is een verlengde van het nationale Sportakkoord dat een jaar geleden door minister Bruins werd gesloten met de sport, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het resultaat van dat akkoord is dat op landelijk niveau ruim 700 extra buurtsportcoaches beschikbaar komen. Daarnaast zal de onbelaste vrijwilligersvergoeding worden verhoogd van €1500 naar €1700 euro per jaar. Extra geld zal worden vrijgemaakt, in totaal 87 miljoen euro, voor sportverenigingen die investeren in accommodaties. Een ander punt binnen de landelijke afspraken is dat een nieuwe code ‘goed sportbestuur’ wordt opgesteld. Ook komen er beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar.

De stad Utrecht heeft nu, een jaar na de landelijke overeenkomst, een lokale invulling gegeven aan het akkoord. Door de opstellers wordt als toegevoegde waarde genoemd ‘de verbinding, kennisdeling en samenwerking met de verschillende betrokken partijen.’ Utrecht ontvangt voor de jaren 2019 – 2021 jaarlijks een uitvoeringsbudget van €200.000. Dit budget wordt ingezet om de in het sportakkoord geformuleerde afspraken te realiseren. Tezamen met de inzet van kennis en middelen van de andere samenwerkende organisaties. 

De focus ligt bij het Sportakkoord voor Utrecht op drie thema’s: vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Deze drie thema’s vormen belangrijke pijlers van een sportklimaat in Utrecht waarin iedereen die dat wil kan sporten en bewegen. De drie thema’s zijn sterk met elkaar verweven: iedereen kan meedoen, met plezier en binnen een veilige omgeving, bij vitale sportaanbieders.

 

Tien speerpunten

Het huidige sportbeleid sluit direct aan op de thema’s uit het nationale akkoord. Met het Utrechts Sportakkoord worden de komende jaren impulsen aan tien speerpunten gegeven:

1. Vergroten van het aantal vrijwilligers in de sport

2. Versterken en verbreden van sportondersteuning

3. Realiseren van passend sportaanbod

4. Pedagogische versterking van sportaanbieders

5. Versterken van de samenwerking rondom het kind

6. Verhogen jeugdparticipatie in de sport

7. Vergroten van de bekendheid van sport en bewegen

8. Versterken van de verbinding Sport, Zorg en Welzijn

9. Vergroten van bekendheid en impact financiële regelingen

10. Vergroten toegankelijkheid sportaccommodaties