Utrecht maakt concept ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd bekend

Beleid Redactie

Utrecht wil in Maarschalkerweerd meer aandacht geven aan groen, recreatie, sport en cultuurhistorie. Samen met Amelisweerd moet het een groot parklandschap met sportcampus worden waar Utrechters en bezoekers kunnen ontspannen en sporten. De sportcampus bestaat in de visie uit de sportparken Koningsweg, Maarschalkerweerd en Zoudenbalch, het stadion, het zwembad en de atletiekbaan, inclusief de openbare routes (sportboulevards). Over kosten is nog niets bekend gemaakt.

In het conceptplan wordt niet voorzien in grote uitbreiding van velden, maar de bestaande capaciteit moet beter worden benut. In het gebied liggen de Sportcampus en de Vier Lunetten (forten) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de oostkant van de stad waar veel aan sport wordt gedaan. In de zone tussen de Waterlinieweg en de A27 aan de oostzijde van de stad liggen de banen en ruimtes van atletiekverenigingen U-Track en Phoenix, Kampong (hockey, voetbal, tennis, squash, cricket en jeu de boules) en voetbal van Odin, vv Sterrenwijk en Domstad/Majella. Aanpalend ligt ook het trainingscomplex Zoudenbalch van FC Utrecht.

Wanneer er in Maarschalkerweerd in de komende jaren fysieke ruimte ontstaat, doordat er bijvoorbeeld bedrijven vertrekken of parkeren op andere wijze in het gebied wordt opgelost, zal een vrijkomend perceel in samenhang met de leidende principes worden herontwikkeld. Bij de mogelijke uitbreiding van velden worden de uitkomsten van het behoefteonderzoek sportaccommodaties (Mulier Instituut, december 2019) gebruikt en onderzoekt de gemeente vanuit het stedelijk belang welke vraag de grootste prioriteit heeft.

 

Topsport en breedtesport

De gemeente wil Maarschalkerweerd doorontwikkelen tot een sportcampus waar topsport, talentontwikkeling, breedtesport en onderwijs en kennisontwikkeling naast elkaar bestaan, elkaar versterken en kruisbestuiving ontstaat: ‘Samen met (actieve en sportieve) recreatie en ongeorganiseerd sporten in Maarschalkerweerd maakt dat het gebied inspireert als voorbeeld voor gezond stedelijk leven en uitnodigt tot gezonde levensstijl. Stadion Galgenwaard is als centrumpunt doorontwikkeld tot ‘High Performance Center’ voor Midden Nederland. De campus is het toonbeeld van Utrecht als dé stad van talentontwikkeling, waar samenwerking ontstaat tussen atleten, verenigingen, onderwijs en kennisinstituten en het bedrijfsleven. De (top)sportverenigingen werken onderling en sport-overstijgend samen binnen het Utrecht Talent Center.

Met de groei van de stad neemt ook de behoefte aan sportterreinen voor breedtesport toe. Gezien de positionering van Maarschalkerweerd als sportcampus en het al hoge aandeel sportvelden wordt sterk ingezet op het intensiever gebruik van bestaande veldcapaciteit, in ruimte én tijd. De verdeling van de velden over de sportverenigingen volgt hieruit. Er wordt dus niet voorzien in grote uitbreiding van velden, maar vooral de bestaande capaciteit wordt beter benut. Openbare ruimte wordt geschikt om te sporten, waardoor die gebruikt kan worden voor warming-up en dergelijke.’

Impressie van de sportboulevard, ter hoogte van SV Kampong. Bron: ontwikkelingsperspectief Maarschalkerweerd

 

Investeringen

De gemeente wil (nog) geen inzage in de kosten geven. De raad wordt via een aparte (geheime) bijlage geïnformeerd over de financiële haalbaarheid van het Ontwikkelperspectief. De mogelijke investeringen en benodigde dekking worden in beeld gebracht. Duidelijk is dat er niet voldoende middelen zijn om op korte termijn alle ambities te realiseren. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is dan ook het vinden van investeerders, verschillende dekkingsmiddelen en cofinanciering om het Ontwikkelperspectief uit te voeren.

Het college heeft op 7 april ingestemd met het Ontwikkelperspectief. De gemeenteraad moet er nog een besluit over nemen.

 

Multifunctioneler gebruik

In het conceptplan stelt de gemeente: ‘Om de toenemende vraag naar sportruimte te faciliteren wordt in het huidig sportbeleid ingezet op intensiever en multifunctioneler gebruik van bestaande sportcomplexen in ruimte en tijd, gecombineerd met kwantitatieve uitbreiding en verhoging van kwaliteit en toegankelijkheid voor anders- en ongeorganiseerd sporten en recreatie. Naast efficiënter gebruik en een betere spreiding over de stad is uitbreiding van veldcapaciteit nodig. Gezien het grote aanbod in Maarschalkerweerd en de druk op de ruimte, zijn grote uitbreidingen hier nauwelijks mogelijk. Om aan de groeiende behoefte te kunnen blijven voldoen wordt ingezet op efficiënter gebruik en passende uitbreidingen in samenhang met andere functies. Belangrijk is dat er een goede afstemming in capaciteit blijft bij de ontwikkeling van het Utrecht Science Park-Rijnsweerd en andere aangrenzende wijken, zodat de gebieden elkaar aanvullen en verrijken. In Maarschalkerweerd zijn een aantal sterke sportverenigingen die steeds meer en beter samenwerken om talentontwikkeling te ondersteunen. Er is landelijk vanuit de sport ook veel belangstelling om in dit gebied topsportprogramma’s te vestigen zoals het Nationaal Hockey Centrum en Nationaal trainingscentrum voor waterpolo. Daarnaast hebben zich de afgelopen paar jaar ook andere sportgerelateerde functies zich in het gebied gevestigd zoals het Sportcollege en Sport Utrecht.’

 

Overige voorzieningen

Ook is bereikbaarheid van het gebied belangrijk. Het moet een gebied worden waar Utrechters en bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap. De gemeente wil:

– Een parklandschap maken met meer groen en meer mogelijkheden om te wandelen en zelf te sporten

– De forten (Vier Lunetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) opknappen, meer gebruik geven en beter zichtbaar maken

– De bouw van woningen, kantoren en andere voorzieningen mogelijk maken rond Stadion Galgenwaard en bij station Lunetten en de openbare ruimte aantrekkelijker maken. Onderdeel van het woonprogramma kan woonruimte voor (top)sporters en/of een sporthotel zijn.

– Maarschalkerweerd beter bereikbaar maken voor fietsers en voetgangers

– Openbaar vervoer verbeteren