Voetbalaccommodaties minst kostendekkend, tennisaccommodaties meest

Onderzoek Redactie

Afhankelijk van het type sportaccommodatie en type gemeente wordt de kostendekkendheid van de sportaccommodatie door gemeenten tussen de 30 en 50 procent geschat. Zes op de tien gemeenten hebben in de afgelopen collegeperiode maatregelen getroffen om het exploitatietekort bij de sportaccommodaties terug te dringen en zo de kostendekkendheid te vergroten. Dat blijkt uit een peiling van het Utrechtse Mulier Instituut en VSG.

Eén van de zes ambities in het Nationaal Sportakkoord is te komen tot een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur (VWS, 2018). In de factsheet stelt het onderzoeksinstituut in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) dat om dit te realiseren de exploitatie van sportaccommodaties (financieel) sterk verbeterd zal moeten worden. Onderdeel hiervan is het terugdringen van de exploitatietekorten op sportaccommodaties. Deze tekorten kunnen zowel via de inkomsten (breder en intensiever gebruik, verhoging tarieven) als de kosten (energiebesparing, overdragen beheerstaken) worden aangepakt. In beide gevallen leidt dit tot verbetering in de kostendekkendheid van de sportaccommodaties.
Door een hogere kostendekkendheid van sportaccommodaties, moet op termijn meer (gemeentelijk) geld beschikbaar komen voor ‘de sport zelf’. Aangezien op dit moment het grootste deel van het gemeentelijke sportbudget naar sportaccommodaties gaat, is op dit gebied nog veel winst te behalen. Driekwart van de gemeentelijke uitgaven aan sport gaat naar de bouw, het onderhoud, het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties.

Andere bevindingen in de peiling zijn:

– Voetbalaccommodaties zijn bij de gemiddelde gemeente naar verhouding het minst kostendekkend, tennisaccommodaties het meest.

– Het merendeel van de gemeenten streeft geen specifieke mate van kostendekkendheid van de sportaccommodaties na.

– Getroffen maatregelen om gemeentelijke exploitatietekorten te verkleinen, betreffen vaak energiebesparing en het overhevelen van taken van de gemeente naar andere (private) partijen.

Gemeenten die de kostendekkendheid in beeld hebben, geven aan dat de inkomsten van de tennisaccommodaties de kosten in de hoogste mate dekken. Bijna de helft van de gemeenten met een tennisaccommodatie in eigendom schat in dat de kostendekkendheid meer dan 60 procent is (47%). De kostendekkendheid van de voetbalaccommodaties wordt het minst hoog ingeschat. Ongeveer drie op de tien gemeenten schatten in dat minder dan 20 procent van de kosten worden gedekt door de inkomsten (31%).