VSU en HvS gaan op in één Utrechtse sportorganisatie

Beleid

Vereniging Sport Utrecht (VSU) en Harten voor Sport (HvS) hebben de intentie uitgesproken op te gaan in een nieuwe organisatie voor sporten en bewegen. De gemeente Utrecht, die een jaar geleden de VSU en HvS gevraagd had te willen verkennen of een nauwere samenwerking mogelijk zou zijn, heeft positief gereageerd op de plannen.

Het streven is dat de nieuwe sportorganisatie vanaf augustus 2018 operationeel is.

Zowel bij de VSU als bij HvS is een breed draagvlak om gezamenlijk vorm te geven aan één stedelijke sportorganisatie die uitvoering geeft aan de gemeentelijke subsidies op sportgebied. Beide organisaties zien meerwaarde in samenwerking.

In een veranderende maatschappij, waarbij steeds meer de nadruk ligt op eigen initiatief en sporters nieuwe wensen hebben, is het belangrijk goede verbindingen te leggen tussen het sporten en bewegen in de buurt én de ontwikkelingen bij sportverenigingen.

Eén sterke organisatie is beter in staat in te spelen op deze veranderingen. Ook leidt het tot minder overlap in activiteiten en versterkt het juist de wisselwerking tussen de sportverenigingen, het anders georganiseerd sporten en sportstimulering.

Eén organisatie biedt een duidelijk aanspreekpunt voor sportverenigingen, andere sportaanbieders en bewoners. Ook biedt een grotere organisatie een stevigere basis om de uitvoering van het sportbeleid vorm te geven: mensen en middelen kunnen effectiever worden ingezet.

Tevens zijn beide partijen het er over eens dat de belangenbehartiging van de georganiseerde Utrechtse sportorganisaties in de nieuwe situatie een goede plek moet behouden.

 

Hoofdthema’s

De nieuwe stedelijke sportorganisatie zal zich focussen op vier hoofdthema’s:

1.Het realiseren van een optimale sport- en beweeginfrastructuur: streven naar vitale verenigingen met eveneens aandacht voor anders en ongeorganiseerde sport.

2.Het in beweging brengen en houden van bewoners (jeugd en volwassenen) die drempels ervaren bij het vinden van passend sport- en beweegaanbod.

3.Faciliteren van talent en topsporters.

4.Zichtbaar maken en promoten van sport in Utrecht ten behoeve van sportparticipatie.

 

Het VSU bestuur heeft aan het samengaan wel de randvoorwaarden verbonden dat de organisatie een grote mate van onafhankelijkheid en zelfstandigheid kent en dat de financiering voor langere tijd door de gemeente wordt gegarandeerd. Bovendien is het voor met name de VSU van belang dat de zeggenschap van de georganiseerde sport goed gewaarborgd blijft.

De komende maanden gaat een transitiecommissie vanuit VSU en HvS aan de slag met de verdere vormgeving en inrichting van de nieuwe stedelijke sportorganisatie. De verenigingen zullen hier nadrukkelijk bij betrokken worden. Verdere officiële besluitvorming volgt in oktober, onder meer op ALV van de VSU op 11 oktober.