Water staat sportverenigingen aan de lippen

Onderzoek Redactie

Aannemende dat vanmiddag de mededeling zal komen dat de maatregelen als gevolg van de ‘coronacrisis’ met enkele weken verlengd zullen worden, zullen er ook in de sportwereld beslissingen gemaakt zullen gaan worden over de rest van het seizoen. In navolging van handbal, basketbal en volleybal zullen ook andere bonden naar verwachting bekend gaan maken dat het seizoen er op zit en de clubs hun verlies in sportief, sociaal en financieel opzicht moeten nemen.

Het is de vraag of de sportverenigingen die financiële strop kunnen dragen. De kosten zoals huur, afdrachten aan sportbonden en ook zorgverzekeringskosten voor de (semi) amateurspelers lopen door. De nieuwe NOW-regeling betreft een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Vorige week donderdag liet het kabinet al weten dat ook sportondernemers, verenigingen en stichtingen een eenmalige tegemoetkoming van EUR 4.000 tegemoet kunnen zien als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het coronavirus. Dit is echter een druppel op de gloeiende plaat.

Rugbyvereniging Eemland, een club met 400 leden en ruim 200 jeugdleden, meldt in een brief aan de leden dat er nu al een financieel gat van circa EUR 30.000 aan bar- en keukenomzet ontstaan is. Dat is met een brutomarge van ongeveer 50% een inkomstenverlies van EUR 15.000. Hockeyclub Voordaan uit Groenekan inventariseert momenteel de financiële gevolgen, maar laat aan de leden weten dat de ontvangen restitutieaanvragen voor de contributie niet gehonoreerd zullen worden. Met een jaarlijkse contributie van EUR 375 en circa 1865 leden, zou dat een te grote financiële klap voor de vereniging zijn.

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), waar ruim 1.600 voetbalclubs bij aangesloten zijn, heeft een brief verstuurd aan het ministerie van VWS, Vereniging Sport en gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin ze pleit voor hulp om de (financiële) problematiek bij amateurclubs tegen te gaan. Denkbare maatregelen zijn bijvoorbeeld beperking van de huur van sportaccommodaties, compensatie voor Onroerendezaakbelasting en soepele regelingen met de energieleveranciers. De belangenvereniging vult aan dat zij ook bij de voetbalbond KNVB hebben voorgesteld om de volgende inning van de bijdrage voor verenigingen, van medio april, (voorlopig) te annuleren. De intrekking van deze afdracht moet ervoor zorgen dat amateurclubs meer lucht krijgen.

De tennisbond adviseert de leden goed te kijken naar de bewoordingen in de overeenkomst/algemene voorwaarden. Ook is het van belang hoe rechters de situatie gaan beoordelen, aldus de KNLTB. Als rechters de crisis zien als een onvoorziene omstandigheid waardoor de voorwaarden aangepast mogen worden, adviseert de tennisbond haar leden de lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen.

Ook bij de honk- en softbalbond KNBSB komen berichten binnen van verenigingen, waarin de zorg kenbaar gemaakt worden over de continuïteit van hun vereniging. De bond overlegt dagelijks met NOC*NSF en collega bonden waarbij wordt gekeken naar scenario’s om zo veel als mogelijk een volwaardige competitie te organiseren zodat de inkomsten weer door kunnen lopen. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijke compensatieregelingen voor de sport, de bonden en de verenigingen.

NOC*NSF heeft donderdag een bedrag van 4 tot 5 miljoen euro vrijgemaakt voor een noodfonds voor de Nederlandse sport dat enigszins bij moet dragen aan de continuïteit van de Nederlandse sportverenigingen.

 

Impactonderzoek

Deze week nog start het Utrechtse Mulier Instituut een onderzoek bij sportverenigingen om inzichtelijk te krijgen welke impact de coronacrisis op de verenigingen heeft. Ook wordt onderzocht in hoeverre verenigingen geholpen zijn met de noodmaatregelen die zijn afgekondigd.

Deze informatie is nodig voor het overleg van NOC*NSF en de KNVB met het Rijk over eventueel aanvullende maatregelen voor de sport. De KNVB zal hiervoor een enquête onder de voetbalverenigingen uitzetten. De verwachting is dat na het kabinetsberaad van vandaag de enquête verspreid gaat worden.